Kunnskapsgartnerne AS er din rådgiver i alle spørsmål som har å gjøre med moderne og fremtidsrettet informasjons- og dokumentforvaltning, arkiv- og bibliotekutvikling.

Kunnskapsgartnerne er eksperter på moderne informasjonsforvaltning

En av de største manglene i mange virksomheter i dag, er at de ikke har tilstrekkelig god faglig kompetanse til å mestre informasjonshåndteringen sin på en smart måte. Smart betyr «slik at virksomheten oppnår tilsiktede forretningsmessige effekter». For å oppnå det må informasjonsforvaltningen tilrettelegges slik at den kan bekle følgende 7 hovedroller:

  • Få orden, unngå kaos – og unngå at virksomheten og dens ansatte drukner i informasjonsflommen
  • Forenkle forvaltningen av ustrukturert informasjon – unngå byråkratiske «forordninger» og opplegg som gjør hverdagen komplisert og irriterende for ledere, ansatte, og alle dem som samhandler med virksomheten
  • Mer deling – legge til rette for økt informasjons- og kunnskapsdeling internt og med eksterne parter
  • Mer gjenbruk – legge til rette for økt gjenbruk av akkumulert kunnskap og viten: utnytte mer effektivt hva virksomheten allerede vet og slik skape konkurransefortrinn
  • Redusere usikkerhet – bidra til større sikkerhet i beslutningssammenhenger ved at kjent, intern og ekstern informasjon, kunnskap og viten er enkelt tilgjengelig og kan inngå i beslutningsunderlag
  • Bedre informasjonsflyt slik at riktig informasjon er tilgjengelig til riktig person til riktig tid – og at data og informasjon er kvalitetssikret og til å stole på
  • Støtte virksomhetsstyringen (Governance) og sikre at krav fra eksternt og internt lov- og regelverk oppfylles (Compliance)

Informasjonsforvaltning er alle strategiske og praktiske tiltak som en virksomhet tar – inklusive utstrakt bruk av tilrettelagte IKT-løsninger – for å sette organisasjonen i stand til å utnytte det forretningsmessige potensial som data, informasjon, dokumenter og kunnskap gir.

Våre kunder, offentlige og private, forstår at en strategisk og effektiv informasjonsforvaltning er en av deres kritiske suksessfaktorer.

Vi vet at utfordringen er å forvalte det riktige informasjonsinnholdet i de riktige forretningsmessige sammenhengene, og å tilrettelegge en virksomhetskultur og medarbeideropptreden som sørger for at det skjer.

Vi setter informasjonsforvaltningen inn i den riktige, helhetlige sammenhengene for virksomheten, og ikke minst – riktig dimensjonert.