Teknologi

Teknologien alene er ikke løsningen, hevder Kunnskapsgartnerne

Moderne informasjons- og dokumenthåndtering handler i stor grad om å bruke rett teknologi på rett plass i virksomheten. En korrekt sammenstilling av organisasjon og arbeidsmåter (eller prosesser om du vil), og informasjonsteknologi (IKT) er avgjørende for å oppnå forventet effektivisering og gevinster for øvrig.

Alle arbeidsprosesser og oppgaver i en virksomhet utføres av en eller flere mennesker i bestemte roller (funksjoner), og alle arbeidsprosesser skaper, bruker og endrer informasjon i større eller mindre omfang.  Det skal være enkelt å jobbe sammen, å dele, lagre og gjenbruke informasjon, kompetanse og kunnskap. Og du skal samtidig få oppfylt kravene til sporbarhet, sikkerhet og tilgjengelighet til informasjon og dokumenter. Du skal kunne stole på at løsningene du bruker bidrar til at du arbeider effektivt og innenfor de lover og regler som til enhver tid gjelder, internt og eksternt.

IKT-løsningene må dimensjoneres og tilrettelegges etter organisasjonens størrelse  og faktiske behov. Og for at informasjon og dokumenter skal kunne deles gjennom de ulike arbeidsprosessene, mellom enkeltindivider og på tvers av organisasjon, nivå og kompetanse, trenger virksomheten en informasjonsarkitektur. Det hjelper lite å velge det dyreste verktøyet, like lite som det billigste, hvis du ikke har full oversikt over hva du faktisk trenger hvilket system til.  Og hvilke løsninger som til sammen skaper en god og effektiv arbeidsflate for brukeren.

Kunnskapsledelse

Kunnskapsledelse passer for alle virksomheter

Kunnskap er for lengst blitt den viktigste økonomiske ressursen for fremtidig vekst og utvikling. Kunnskap utvikles og styres på lik linje med andre ressurser, og evnen til å lykkes avhenger av evnen til å identifisere, utvikle og ikke minst utnytte egen og andres kunnskap og kompetanse i relevante, forretningsmessige sammenhenger.

Continue reading «Kunnskapsledelse»

Informasjonsforvaltning

Kunnskapsgartnerne er eksperter på moderne informasjonsforvaltning

En av de største manglene i mange virksomheter i dag, er at de ikke har tilstrekkelig god faglig kompetanse til å mestre informasjonshåndteringen sin på en smart måte. Smart betyr «slik at virksomheten oppnår tilsiktede forretningsmessige effekter». For å oppnå det må informasjonsforvaltningen tilrettelegges slik at den kan bekle følgende 7 hovedroller:

 • Få orden, unngå kaos – og unngå at virksomheten og dens ansatte drukner i informasjonsflommen
 • Forenkle forvaltningen av ustrukturert informasjon – unngå byråkratiske «forordninger» og opplegg som gjør hverdagen komplisert og irriterende for ledere, ansatte, og alle dem som samhandler med virksomheten
 • Mer deling – legge til rette for økt informasjons- og kunnskapsdeling internt og med eksterne parter
 • Mer gjenbruk – legge til rette for økt gjenbruk av akkumulert kunnskap og viten: utnytte mer effektivt hva virksomheten allerede vet og slik skape konkurransefortrinn
 • Redusere usikkerhet – bidra til større sikkerhet i beslutningssammenhenger ved at kjent, intern og ekstern informasjon, kunnskap og viten er enkelt tilgjengelig og kan inngå i beslutningsunderlag
 • Bedre informasjonsflyt slik at riktig informasjon er tilgjengelig til riktig person til riktig tid – og at data og informasjon er kvalitetssikret og til å stole på
 • Støtte virksomhetsstyringen (Governance) og sikre at krav fra eksternt og internt lov- og regelverk oppfylles (Compliance)

Informasjonsforvaltning er alle strategiske og praktiske tiltak som en virksomhet tar – inklusive utstrakt bruk av tilrettelagte IKT-løsninger – for å sette organisasjonen i stand til å utnytte det forretningsmessige potensial som data, informasjon, dokumenter og kunnskap gir.

Våre kunder, offentlige og private, forstår at en strategisk og effektiv informasjonsforvaltning er en av deres kritiske suksessfaktorer.

Vi vet at utfordringen er å forvalte det riktige informasjonsinnholdet i de riktige forretningsmessige sammenhengene, og å tilrettelegge en virksomhetskultur og medarbeideropptreden som sørger for at det skjer.

Vi setter informasjonsforvaltningen inn i den riktige, helhetlige sammenhengene for virksomheten, og ikke minst – riktig dimensjonert.

Continue reading «Informasjonsforvaltning»

Bibliotek i endring

Fagbiblioteket i endring og trenger nye innfallsvinkler, mener Kunnskapsgartnerne

Et bibliotek er et bibliotek er et bibliotek. Og dermed er det meste sagt. Og gjort, mener fagmiljøet selv og mange andre. Men slik er det ikke lenger. Fagbiblioteket er et strategisk verktøy for alle virksomheter som vil posisjonere seg som avanserte og fremtidsrettede kunnskapsforetak.

Fagbibliotekene er i endring. Fra trykte bokkilder til tilrettelagte, kvalitetskontrollerte elektroniske kunnskapskilder. Læring, kunnskap og kunnskapskilder blir de sentrale tilbudene uansett bransje eller fagområde. Dette krever nytt innhold, nye formidlingskanaler og nye arbeidsmåter.

Vi ser at at fagbibliotekene tvinges til å innta nye roller i virksomhetene de er en del av, som:

 • Tilrettelegger av skreddersydde tjenester og innhold
 • Pedagog og underviser i informasjonskompetanse
 • Rådgiver overfor den enkelte i hvordan informasjonsbehov oppfylles
 • Rådgiver overfor virksomhetsledelsen i den forretningsmessige utnyttelsen verdiene som informasjon og kunnskap representerer

Bibliotekutvikling er å tilrettelegge organiseringen og tilgangen av informasjon og kunnskap på en slik måte at den representerer en strategisk forretningsressurs for virksomheten og dens ansatte.

Kunnskapsgartnerne arbeider med fagbibliotek ut fra et kunnskapsperspektiv.

Vi vet at fagbibliotek legges ned fordi de er «på utsiden av» den egentlige virksomheten og blir av både ledere og ansatte betraktet som en kostnad som gir liten eller innen merverdi for virksomheten. Bibliotekets største utfordring er å nå helt frem til beslutningstakerne. Det krever «nye» bibliotek, «nye» bibliotekarer, og «nye» argumenter. Ingen har lenger bibliotek for prestisjens skyld.

Vi er rådgivere for virksomhetsledere som vil ha større og synligere effekter fra sine investeringer i biblioteket.

Vi utvikler bibliotekledere og andre til å arbeide mer strategisk, «nå helt frem», forandre og forenkle slik at biblioteket blir et strategisk virkemiddel for virksomheten.